นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
89   คน
สถิติทั้งหมด
119605   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มิถุนายน 2556

กิจกรรมโครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะชุมชน เดือน ธันวาคม 2563 

ลงข่าว: 25/12/2563    5   352

            เทศบาลตำบลหนองบัวจะดำเนินการด้านการจัดการขยะร่วมกับ ตำบลหนองบัวทั้ง 11 หมู่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 18 และ 22 ธันวาคม 2563 ซึ่งสรุปยอดขยะรีไซเคิลแต่ละหมู่ได้ ดังนี้

  กก. บาท
ม.1 บ้านนาดอกไม้        563.40           1,976.50
ม.2 บ้านาโพธิ์      1,022.80           3,200.55
ม.3 บ้านโสกม่วง      1,200.80           3,982.50
ม.4 บ้านดอนดู่      1,350.60           4,737.20
ม.5 บ้านนาฝาย        929.00           2,472.60
ม.6 บ้านบะยาว        941.40           3,143.60
ม.7 บ้านหนองบัว      2,115.50           6,726.20
ม.8 บ้านหนองบัว      1,175.00           3,744.10
ม.9 บ้านบะยาว      1,224.00           4,003.40
ม.10 บ้านหนองบัว      1,069.50           3,551.10
ม.11 บ้านหนองบัว        962.00           2,994.80

 

ซึ่งรวมปริมาณขยะได้ทั้งหมด 12,554 กิโลกรัม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,532.55 บาท