เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
161513   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลพื้นฐาน
  หัวข้อ URL
01 โครงสร้าง

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=1

02 ข้อมูลผู้บริหาร

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=staff&cat_id=1

03 อำนาจหน้าที่

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=3

04 ข้อมูลการติดต่อ

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=contact

การประชาสัมพันธ์
  หัวข้อ URL
05 ข่าวประชาสัมพันธ์

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&cat_id=4

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  หัวข้อ URL
06 Q&A

https://m.me/Nongbua8

การดำเนินงาน
  หัวข้อ URL
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=4

08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=55

09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=56

การปฏิบัติงาน
  หัวข้อ URL
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=57

การให้บริการ
  หัวข้อ URL
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=58

012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=59

013 E-Service

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=60

การจัดซื้อจัดจ้าง
  หัวข้อ URL
014 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=61

015 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=62

016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=63

017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=61

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หัวข้อ URL
018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=65

019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=66

020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=67

021 การขับเคลื่อนจริยธรรม

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=68

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  หัวข้อ URL
022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=69

023 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=70

024 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=69

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  หัวข้อ URL
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=72

นโยบาย No Gift Policy
  หัวข้อ URL
026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=73

027 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=74

028 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=75

029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=76

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL
030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=77

031 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=80

แผนป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL
032 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=79

033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=80

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
  หัวข้อ URL
034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=81

035 รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณรรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

https://nongbua-kk.go.th/home.php?show=menu&scat_id=82