เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
17   คน
สถิติทั้งหมด
162796   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556
ภาพกิจกรรม ทต.หนองบัว
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการอบรมรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกข...
  โครงการอบรมรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกข...
 • วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี
  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี
 • โครงการส่งเสริม และป้องกันโรคระบาดในส...
  โครงการส่งเสริม และป้องกันโรคระบาดในส...
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง...
  โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง...
 • โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ อนุรักษ์ว...
  โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ อนุรักษ์ว...
 • กิจกรรมออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็น...
  กิจกรรมออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็น...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
 • โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือด...
  โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือด...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีพัฒนาการเ...
  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีพัฒนาการเ...
 • โครงการค่ายเยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพตำบล...
  โครงการค่ายเยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพตำบล...
 • กิจกรรม ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน
  กิจกรรม ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน
 • โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินท...
  โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินท...
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณรใน...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณรใน...
 • โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้พิการและ...
  โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้พิการและ...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
 • กิจกรรมปลูกต้นคูน เสริมสร้างอัตลักษณ์...
  กิจกรรมปลูกต้นคูน เสริมสร้างอัตลักษณ์...
 • การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 • โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ...
  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ...
ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
นายสมยศ แสนจำลาห์
นายสมยศ แสนจำลาห์
ประธานสภา
0905878260
ประชาสัมพันธ์

ช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ...
ช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ...
เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)...
เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)...
แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนกันยายน 2566
แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนกันยายน 2566
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองบัวและพื้นที่ใกล้เคียง เที่ยวชมงาน บุญคูณลาน...
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองบัวและพื้นที่ใกล้เคียง เที่ยวชมงาน บุญคูณลาน...
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ประจำปีงบประมาณ 2567
No Gift Policy
No Gift Policy
เทศบาลตำบลหนองบัว

หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
043-306492 043-306492 saraban@nongbua-kk.go.th

Q&A
081-9544411
043-306492
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองบัว
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว
โทร.043-306492

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ ตัน
18/06/2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายปู่เจ้า-แม่บัวศรี บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายเรวัตร-นายวัลลพ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2567
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาว หมู่ที่ ๙ (สายผู้พันอนุสรณ์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๒๐๓-๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๒๐๓-๐๕ สายวัดป่าสังเวชธรรม บ้านดอนดู่ หมู่๔ - ถนนลาดยางบ้านนาฝาย-นาโพธิ์ ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2567
ซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้งโรคติดต่อและโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2567
จ้างเหมายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๕๘๘ ขอนแก่น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
การอบรม ด่วนที่สุด ( 21 มิ.ย. 67 ) ขก 0023.3/ว 16909
เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS


Facebook เทศบาลตำบลหนองบัว
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมจัดหางาน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • แบบลงทะเบียนแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 • แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือออนไลน์
 • ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ศาลปกครอง
 • แบบฟอร์มขอน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมบัญชีกลาง
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมสรรพากร
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • โยธาไทย
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงมหาดไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ