เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
161510   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

สำนักปลัด

นางสาวพิจิตร์ ไพสารธรรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0895698242
นายขวัญชัย สุวรรณแย้ม
นิติกรชำนาญการ
0877198259
จ่าเอกวิสูตร ภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สุชันษา แปลมูลตรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเตือนใจ วิชาโคตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0813911784
นางรัชนี โทมี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0855681346
นายนิติ บูชาจันทรกูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
0924692491
นางสาวสุภัค ยศวิไล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวน้ำอ้อย พลทองวิจิตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0831493577
นายบัญชา หร่องบุตรศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย
นางมะยุรีย์ วิจิตรเสนา
คนงานทั่วไป
0849544337
นายพเยาว์ มูลตรีภักดี
พนักงานขับรถยนต์
นายนิรุช จันทรวิชัย
คนงานทั่วไป
0611092939
นายสุรชัย ไกรเดช
นักการ-ภารโรง
นายธนาคาร มูลน้อย
คนงานประจำรถขยะ